موزه


 موزه مردم شناسی هتل مبین طرز زندگی مردم در گذشتگان بوده و بسیار زیبا و مسرت بخش می باشد