اتاق تنور (آشپزخانه سنتی)


 اتاق تنور یکی از بخش های هتل می باشد که نمادی از آشپزخانه های سنتی و وسایل و ابزار الات موجود درآنها می باشد
که طبخ نان نیز در این محل انجام میگردد